|
Tripolis

Polityka prywatności

Tri-polis.pl to wspólny serwis trzech wiodących instytucji otoczenia biznesu w Trójmieście – Fundacji Gospodarczej, Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Znajdziecie tu pełną ofertę naszych usług, wynajmu powierzchni i wydarzeń.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.tri-polis.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

W związku z faktem, że Serwis prowadzony jest przez trzy instytucje i każda niezależnie od siebie świadczy usługi w ramach Serwisu, przetwarzają one dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, zasady przetwarzania Twoich danych osobowych podajemy w podziale na właściwego Administratora tych danych osobowych.

I. POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA:

 1. Administratorem danych osobowych [ADO] jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych [IOD], z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@ppnt.pl, tel. 58 880 81 50.
 3. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione osoby, organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa (w tym w zakresie informacji publicznej) lub osoby, podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane oraz podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych) przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową Administratora.
 6. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Serwisu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby: 1) informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkownika, np. w formularzach kontaktowych lub podczas rejestracji w Serwisie (np. zapisywania do newsletterów); 2) informacje automatycznie zapisywane w trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkowników (adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 8. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 10. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 11. Serwis korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
 12. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).

II. GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY:

 1. Administratorem Państwa danych jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 286.603.000,00 zł w całości wpłacony.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: rodo@strefa.gda.pl
 3. Dane osobowe pozyskiwane są za pośrednictwem Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu realizacji usług oferowanych przez Serwis, na co składa się: a. Działania mające na celu zawarcie i realizację umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO w przypadku klientów – osób fizycznych oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO w przypadku osób współpracujących w imieniu klienta/kontrahenta/podmiotu współpracującego); b. Rozpatrywanie ewentualnych roszczeń oraz reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO); c. Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa np. takich jak obowiązki związane z ustawą o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); d. Przetwarzanie plików cookie oraz aktywności użytkownika w Serwisie również statystyk (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań Serwisu, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw), na potrzeby raportów i kontroli w ramach realizacji działań kontrolnych przez jednostki finansujące (w przypadku pozyskiwania środków na działanie z budżetu EU lub organizacji krajowej) oraz do czasu wycofania zgody.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą tylko uprawnione osoby, organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa lub osoby, podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów i porozumień przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością Serwisu.
 7. Odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty przetwarzające dane osobowe Użytkowników, które udostępniane są w historii przeglądania strony w celach statystycznych (obejmujących zautomatyzowaną analizę aktywności na stronie internetowej w tym na umieszczanie znaczników internetowych, w tym cookies) na urządzeniach Użytkowników i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom, podstawą przetwarzania taki danych jest zgoda wyrażana poprzez akceptację polityki prywatności Serwisu.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów w jakich dane zostały zebrane, np. nie będzie możliwe skorzystanie z usług oferowanych w Serwisie.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jednak jedynie w przypadku organizacji spełniającej wymogi techniczne i organizacyjne zatwierdzone w modelowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 10. Nie podejmujemy też decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

III. FUNDACJA GOSPODARCZA:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gospodarcza z siedzibą w Gdyni przy Olimpijskiej 2, 81-538 Gdynia; e-mail:sekretariat@fungo.com.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w następujących celach: a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika, realizacji umowy o świadczeniu usług; b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji , co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora; c. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów w jakich dane zostały zebrane. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe skorzystanie z usług oferowanych w Serwisie.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione osoby, organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa (w tym w zakresie informacji publicznej) lub osoby, podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień; 
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań Serwisu, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw), na potrzeby raportów i kontroli w ramach realizacji działań kontrolnych przez jednostki finansujące (w przypadku pozyskiwania środków na działanie z budżetu EU lub organizacji krajowej) oraz do czasu wycofania zgody.

IV. Użytkownik posiada uprawnienie do:

 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie właściwego ADO (art. 15 RODO);
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO);
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).

V. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

VI. Korzystając z Serwisu tri-polis.pl, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.

VII. Zastrzegamy prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej nowej treści w serwisie tri-polis.pl